Fumigácia (plynovanie)

je veľmi účinný spôsob likvidácie škodcov v uskladnených poľnohospodárskych(obilie, olejniny, strukoviny) a potravinárskych(múka, koreniny) komoditách. Tiež sa používa na ošetrenie drevených výrobkov proti drevokaznému hmyzu .Pri ošetrovaní napadnutých komodít sa aplikujú pelety alebo tablety na báze fosfidu hlinitého. Pelety reagujú so vzdušnou vlhkosťou a uvoľňuje sa veľmi toxický plyn fosforovodík. Výhodou tejto metódy je to, že ničí všetky vývojové štádiá hmyzu a má súčasne insekticídny, akaricídny i rodenticídny účinok. Na rozdiel od postrekov je tento spôsob maximálne účinný a po ošetrení zostávajú minimálne reziduá. Vzhľadom k tomu, že pri plynovaní vzniká životu nebezpečný plyn (fosforovodík), uvedenú činnosť môžu vykonávať len firmy so špeciálnym osvedčením o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov!    

Dezinsekcia:

Dezinsekcia sa vykonáva v rámci DDD činnosti ako súbor opatrení vykonávaných chemickými a  fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky závažných článkonožcov. Fyzikálne metódy dezinsekcie predstavuje súbor  opatrení , ktoré zabraňujú vnikaniu , zahniezdeniu, rozmnoženiu  a šíreniu  škodlivých článkonožcov.  Chemická dezinsekcia sa vykonáva prevažne ako represívna až  pri výskyte škodlivých článkonožcov v danom  objekte  (prostredí) . Pri chemickej dezinsekcii  sa používajú  chemické  účelové  dezinsekčné prostriedky.     

Deratizácia:

Deratizácia je komplex opatrení, ktoré smerujú k ničeniu alebo zníženiu výskytu škodlivých hlodavcov a udržaniu ich stavu na prahu škodlivosti. Deratizáciu vykonávame  v  rôznych  objektoch ako i na  vonkajších  otvorených  plochách  a v kanalizačných a teplovodných sieťach ako ochrannú (profylaktickú) a  represívnu pri nadmernom premnožení hlodavcov. Z hľadiska použitia metód vykonávame deratizáciu v prevažnej miere chemickými účelovými prípravkami registračne povolenými pre túto činnosť.